งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวกัญญารัตน์ เครือรัตนไฟบูลย์

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวอรววณ จันทร

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางสาวรัตนากร พึ่งแก้ว

ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมาย และหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
  3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

139 หมู่ 6 ถนน สระแก้ว-ป่าหวาย ตำบล ป่าตาล

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

หน่วยงานภายใน

โทรศัพท์ : 036-421245
โทรสาร :   –
อีเมล : lbvoc.th@gmail.com