งานความร่วมมือ

นางกาญจนา มาลา

หัวหน้างานความร่วมมือ

นางศิริกาญจน์ สุวารี

ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
  2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

139 หมู่ 6 ถนน สระแก้ว-ป่าหวาย ตำบล ป่าตาล

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000

หน่วยงานภายใน

โทรศัพท์ : 036-421245
โทรสาร :   –
อีเมล : lbvoc.th@gmail.com