ผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

นางพวงผกา พรมราช

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

และ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายยุทธพงษ์ จำปาแก้ว

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

ทำหน้าที่

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

และ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา