วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี มอบหมายให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีเข้าร่วมงานวันครูครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา2566และคำขวัญประจำปีนี้คือ “ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต” โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี