ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy) 

    ทักษะเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน

          ทักษะเป็นเลิศ หมายถึง ศึกษาเพื่อให้มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ และได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชนและตลาดแรงงาน 

          เชิดชูคุณธรรม หมายถึง ยกย่องและส่งเสริมการทำความดี 

          สัมพันธ์ชุมชน หมายถึง การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

    ทักษะเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน หมายถึงการจัดการศึกษาเพื่อให้มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพ และได้รับการยอมรับจากสังคม ชุมชนและตลาดแรงงาน รวมทั้งยกย่องและส่งเสริมการทำความดี  มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมช

วิสัยทัศน์ (Vision)
  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีจัดการศึกษาวิชาชีพที่หลากหลายมุ่งผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

อัตลักษณ์ (Identity)

         ทักษะดี  มีจิตอาสา

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

          แหล่งเรียนรู้  สู่อาชีพ

พันธกิจ (Mission)
          1. จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายด้านวิชาชีพ
          2. ให้บริการด้านวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น สังคม
          3. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

เป้าหมาย (Goals)
          1. จัดและส่งเสริมการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐานตอบสนอง ความต้องการด้านกำลังคนของประเทศ และสถาน
             ประกอบการสู่มาตรฐานสากล
          2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
          3. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีทั้งในและต่างประเทศ
          4. เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา
          5. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาและครูฝึกในสถานประกอบการให้มีคุณภาพ
          6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษาสู่มาตรฐาน
              สากล
          7. พัฒนาห้องการเรียนรู้วิชาชีพเฉพาะทางเพื่อเป็นมาตรฐานกรจัดการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพ
          8. ส่งเสริมงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

วัฒนธรรมองค์กร (Culture of LVC)
          1. ซื่อสัตย์โปร่งใส
          2. ยิ้ม-ไหว้-ทักทาย

          3. เต็มใจบริการ

          4. รู้งาน รู้หน้าที่

          5. รู้รักสามัคคี

          6. มีวินัยและจรรยา

          7. ตรงต่อเวลาทุกเมื่อ

          8. เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา

          9. รักษาเกียรติสถานบัน

         10. สร้างสรรค์พัฒนางาน          

หลักการปฏิบัติงาน (Principle for Work) 

    ยึดหลัก  5ส   5ร   และ   6ร่วม   ดังนี้
      • 5 ส คือ
          1. สะสาง

          2. สะดวก

          3. สะอาด

          4. สุขลักษณะ

          5. สร้างนิสัย

      • 5 ร คือ

          1. รอบรู้

          2. ริเริ่ม

          3. รวดเร็ว

          4. รอบคอบ

          5. เรียบร้อย

      • 6 ร่วม คือ

          1. ร่วมคิด

          2. ร่วมนำ

          3. ร่วมทำ

          4. ร่วมเปลี่ยน

          5. ร่วมเรียนรู้

          6. ร่วมสู้อุปสรรค