โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 3 สี ประจำปีการศึกษา 2565