ฝ่ายวิชาการ

นางพวงผกา พรมราช

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ