ประวัติวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

                    กรมอาชีวศึกษาได้จัดทำโครงการแยกวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก โดยแยกประเภทวิชาพาณิชยกรรม คหกรรม และศิลปกรรม ออกจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นสถานศึกษาแห่งใหม่ให้ชื่อว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี” เพื่อให้สถานศึกษาทั้ง 2 แห่งมีความคล่องตัวในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถขยายการเรียนการสอนวิชาชีพในสาขาวิชาที่ขาดแคลนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 • เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2535

                    อธิบดีกรมอาชีวศึกษา นายบุญเทียม เจริญยิ่ง ได้มาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี และถือโอกาสเยี่ยมชมการฝึกวิชาชีพกำลังพลทหารและชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 13 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และได้หารือกับ พลตรีชัยศรี ตระกูลแพทย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13 ในขณะนั้น เพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบก บริเวณติดกับค่ายวชิราลงกรณ์ ด้านทิศใต้ ถนนสระแก้ว – ป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี กองทัพบกได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของประชาชนในจังหวัดลพบุรีและใกล้เคียง รวมทั้งประเทศชาติ จึงไม่ขัดข้อง และกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้กรมอาชีวศึกษา ใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีได้ตามความประสงค์

 • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2536
                    กรมอาชีวศึกษาได้แต่งตั้ง นางสุภาพ มุ่งค้ำกลาง ตำแหน่งอาจารย์ 2 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เป็นผู้ประสานงานการจัดตั้ง
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2536
                   กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี เป็นสถานศึกษาสักกัดส่วนกลาง กองวิทยาลัยอาชีวศึกษา
  กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

 • เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2537
                  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 • เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537 เวลา 11.59 น.
                 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสังข์ทอง ศรีธเรศ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนปฏิบัติการ
  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 • เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2538
                 ย้ายสำนักงานมาอยู่ที่อาคารเลขที่ 5/68 ถนนสระแก้ว – ป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือ จังหวัดลพบุรี อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของ
  สถานที่ก่อสร้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 • เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2538
                  แต่งตั้งให้ นางสุภาพ มุ่งค้ำกลาง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี

 • เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2539
                 ย้ายสำนักงานอำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีมาอยู่ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ฉลองศิริราชย์สมบัติ 50 ปี
  และเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2539

 • ปัจจุบัน
                วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
               ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 139 หมู่ 6 ถนนสระแก้ว-ป่าหวาย ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
               สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา  กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จำนวนพื้นที่ 22 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา

จัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่
     • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
     • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เปิดการเรียนการสอน 4 ประเภทวิชา ได้แก่
     • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (ปวช.)
     • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ (ปวส.)
     • ประเภทวิชาคหกรรม (ปวช. และปวส.)
     • ประเภทวิชาศิลปกรรม (ปวช.)
     • ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ปวช. และปวส.)