ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ครั้งที่ 1 /2565